1. Z naszej biblioteki korzystać mogą:
 
a) nauczyciele i nauczyciele akademiccy zatrudnieni we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w województwie śląskim oraz zamieszkali poza obrębem województwa śląskiego, a pracujący lub dokształcający się na terenie województwa śląskiego;

b) nauczyciele emerytowani;

c) studenci uczelni śląskich;

d) studenci innych uczelni zamieszkali na terenie województwa śląskiego;

e) słuchacze szkół pomaturalnych znajdujących się na terenie województwa śląskiego;

f) uczniowie tyskich szkół ponadgimnazjalnych (w przypadku uczniów niepełnoletnich odpowiedzialność za wypełnianie zobowiązań wobec biblioteki ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia);

g) osoby zamieszkałe lub zatrudnione na terenie województwa śląskiego:

- pracownicy naukowi instytutów i innych zakładów naukowych,

- pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy zatrudnieni poza resortem edukacji narodowej,

- kuratorzy sądowi,

- pracownicy resortu kultury,

- pracownicy administracji państwowej i samorządowej związanej z resortem edukacji;

h) inne osoby doskonalące się i poszerzające własną wiedzę za zgodą kierownika filii.

 

2. Warunkiem zapisu do biblioteki jest :

  • okazanie:
a) osoby pracujące - dokumentu tożsamości i dokumentu potwierdzającego zatrudnienie;

b) nauczyciele emeryci -  dokumentu tożsamości i legitymacji emeryta lub rencisty;

c) studenci - dokumentu tożsamości i indeksu, w przypadku indeksów elektronicznych – ważnej legitymacji studenckiej;

d) uczniowie – dokumentu tożsamości i ważnej legitymacji szkolnej;
 
  • podpisanie zobowiązania czytelniczego (w przypadku osób niepełnoletnich zobowiązanie podpisuje rodzic/opiekun prawny nieletniego);
  • podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Przy zapisie należy wykupić kartę biblioteczną. Opłata za kartę wynosi 5 zł