Deklaracja dostępności strony internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Gliwicach

Deklaracja dostępności strony internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Tychach

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Tychach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach Filii w Tychach.

Data publikacji strony internetowej: 2022-02-24.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

  • mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-02-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Celina Kontny, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 258 38 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie grafiki itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Tychach, ul. Gen. Andersa 6A, 43-100 Tychy

Siedziba Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach Filii w Tychach znajduje się przy ulicy Gen. Andersa 6a.

Przed wejściem do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych korzystających z wózków inwalidzkich.

Wejście do budynku biblioteki bez stopni.

Siedziba biblioteki jest dwupoziomowa. Wypożyczalnia – parter, Czytelnia – piętro.

Przestrzenie komunikacyjne ma parterze budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie).

Do Czytelni na piętrze prowadzi 19 schodów.

Przestrzenie komunikacyjne ma piętrze budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Za budynkiem biblioteki znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Biblioteka nie posiada tłumacza języka migowego.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych na terenie biblioteki.

Przy wejściu do budynku brak tablicy informacyjnej na temat rozkładu pomieszczeń w budynku. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.